Syftet med Nationalkommittéer

Akademien är huvudman för 18 svenska nationalkommittéer inom olika ämnesområden, som bland annat representerar Sverige i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i ISC (International Science Council). Nationalkommittéerna har också som uppgift:

• att främja forskning och utbildning inom sitt ämnesområde
• att verka för samarbete med besläktade vetenskapsgrenar
• att verka för att stärka ämnesområdets ställning i samhället (skola, allmänhet och näringsliv)
• att stå till förfogande som rådgivande organ åt universitet och andra delar av utbildningssystemet
• att verka som expertorgan åt Vetenskapsakademien