Medlemmar

Agneta Andersson är professor i pelagisk ekologi vid Umeå Universitet. Hennes forskning fokuserar på produktivitetsregleringen i akvatiska system samt ekosystemdynamik i Östersjön ur ett klimatförändringsperspektiv. Agneta är koordinator för det svenska forskningsprogrammet EcoChange.

Anne-Sophie Crépin is the deputy director of the Beijer Institute of Ecological Economics. She is an associate professor with a PhD in economics from Stockholm University. Her research focuses on issues related to sustainability and resilience and links scientific theories about ecosystems, the Anthropocene, regime shifts and economic dynamics.

Anneli Ekblom är universitetslektor vid institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala Universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse kretsar kring samhälls- och miljödynamik, ett tvärvetenskapligt fält med beröringspunkter i miljöhistoria, historisk ekologi och arkeologi.


Birgitta Evengård är professor i infektionssjukdomar vid Umeå Universitet. Hon är för närvarande mycket involverad i klimatförändringar och hälsa, i såväl forskning som på beslutsfattande nivå. Professor Evengård är expert inom tropisk medicin och är för närvarande en av fem professorer inom infektionssjukdomar i Sverige. Hon fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar norra halvklotet.

Bertil Forsberg is clinical Professor at the Department of Public Health and Clinical Medicine at Umeå University. Units: Occupational and Environmental Medicine Role: Head of unit.







Eva Friman är föreståndare för Svenskt Internationellt centrum för utbildning för hållbar utveckling, Swedesd, vid Uppsala universitet, och programchef för forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication – Reframing Communication for Sustainablity. Hon är också adjungerad professor vid Sustainability Research Center, University of the Sunshine Coast, Australien. Evas tvärvetenskapliga forskning fokuserar global rättvisa, globalt utbyte och ekologisk hållbarhet från ekologiskt ekonomiskt och politiskt ekologisk perspektiv, och på senare tid även transformativt lärande.

Jakob Granit är Generaldirektör på Havs-och Vattenmyndigheten. Jakob är doktor i Naturgeografi från Stockholms Universitet. Hans forskning och arbetserfarenhet är inriktat mot vattenresursfrågor kopplade till hållbart nyttjade inom energi, matproduktion och ekosystem från källa till hav. Jakob har arbetat i östra- och södra Afrika, mellanöstern och Östersjöregionen bla med Världsbanken, den Globala Miljöfacilitetens forsknings panel (GEF-STAP) och Stockholm Environment Institute.

Katarina Gårdfeldt är Direktör för Polarforskningssekretariatet sedan januari 2018. Katarina är professor i Oorganisk Miljökemi och affilierad till Chalmers Tekniska Högskola. Hennes forskning har varit inriktad mot global spridning och omvandling av kvicksilver och mikroplaster i polarområden. Katarina initierade nätverket Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE), som är en regional nod i det globala SDSN, och är medlem i SDSN NE Leadership Council.

Hans-Christen Hansson är professor i luftföroreningar vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms Universitet. Hans forskning, som mestadels sker inom större internationella projekt, fokuserar på atmosfäriska partiklars livscykel och deras inverkan på klimat och luftkvalitet. Hans senaste forskning rör hur luftföroreningar påverkar klimatförändringen i Arktis. Han har ett stort internationellt nätverk och har bland annat varit ordförande för ILEAPS, ett projekt inom IGBP/Future Earth.

Margareta Johansson är forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds Universitet. Hon har bred erfarenhet av arktisk forskning – från glaciologi/klimatologi till arktisk ekologi – och de senaste tio åren har hon fokuserat på permafrost i ett klimat i förändring. För närvarande är hon koordinator för INTERACT, ett nätverk av över 83 forskningsstationer på norra halvklotet.

Gunnar Köhlin är docent i miljö- och utvecklingsekonomi vid enheten för miljöekonomi vid Göteborgs Universitet. Som en av grundarna till EEU har han nu tillbringat nästan 30 år med att arbeta med tillämpning av miljöekonomi i utvecklingsländer. Med stöd från Sida har han även byggt upp en miljöekonomisk kompetens i utvecklingsländer.

Helena Lindholm är professor i freds- och utvecklingsforskning, med ett speciellt intresse för Mellanöstern, Palestinakonflikten samt för vilken roll nationalism spelar i globala konfliktmönster. Hon har också ett särskilt intresse för flyktingskap och migrationsprocesser i relation till konflikt samt den roll högre utbildning kan spela för flyktingar och nyanlända.

Helena Nordenstedt is a specialist physician in Internal medicine and a Global Health researcher at Karolinska Institutet, engaged in teaching, but also research projects in Uganda and Sierra Leone. Since 2018 she works part-time as a public educator for the Gapminder Foundation.




Åsa Persson is Research Director and Deputy Director at the Stockholm Environment Institute, and Adjunct Lecturer at the Department of Thematic Studies, Linköping University. Her research focuses on environmental and climate governance at the international and national levels, with a particular interest in policy coherence between SDGs and climate policy. She was a contributor to the original planetary boundaries concept and continues to engage in the science-policy interface of global sustainability as member of the scientific steering committee of the Earth System Governance project.




Lize-Marié van der Watt är forskare vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH. Under forskarutbildningen inom historia fokuserade hon på samhälls- och miljöhistoria. Hennes tidigare forskning innefattar bland annat gräshoppssvärmar i södra Afrika. Hennes nuvarande arbete fokuserar på polarområdena, framför allt arktiska miljöförändringar i ett geopolitiskt och institutionellt sammanhang samt Antarktis social- och miljöhistoria.

Gesa Weyhenmeyer är professor i akvatisk biogeokemi vid institutionen för ekologi och genetik/limnologi vid Uppsala Universitet. Hon forskar om hur jordens akvatiska ekosystem påverkas av pågående globala förändringar. Hon är ledamot i Klass V för geovetenskaper vid KVA och har hjälpt till att bygga upp Global Young Academy samt Global Lake Ecological Observatory Network.