Vision och mission

Vision: Stärka svenska forskares roll och medverkan inom internationella forskningsorgan med fokus på miljö och hållbarhet; tillgodose att miljö och hållbarhetsperspektiv integreras i policy och forskningspropositioner samt i det offentliga samtalet kring samhällsutveckling.

Mission: Främja forskning och utbildning inom området globala miljöförändringar och hållbarhet. Kommittén skall också verka för interdisciplinärt samarbete och stärka ämnesområdet i samhället som skola, näringsliv och allmänhet. Vidare skall kommittén fungera som rådgivande till utbildningssystemet och verka som expertorgan till Vetenskapsakademin.